Skrivet av: L | 9 december, 2014

Skarp kritik från JO mot Migrationsverket i ärende om familjeåterförening

Lenas Iphone april 2013 juni 2014 817 Foto: Privat

Justitieombudsmannen (JO) har den 1 december 2014 uttalat sig mycket kritiskt rörande Migrationsverkets handläggning av ett familjeåterföreningsärende. Så här säger JO i sina avslutande ord i beslutet:

Det tog två år innan Youisf O.H:s ansökan om uppehållstillstånd prövades i sak. Orsaken till den långa handläggningstiden var att Migrationsverket inte respekterade migrationsdomstolens avgörande och därefter inte handlade målet med tillräcklig skyndsamhet. Migrationsverkets bristande handläggning fick till följd att ett tolvårigt barns möjlighet att återförenas med sin mor kraftigt fördröjdes. Migrationsverket ska kritiseras för det inträffade. Kritiken är av allvarligt slag.

Vi tog upp ärendet som fall  nummer 4 i rapporten ”Familjeåterförening en (o)möjlighet” redan för ett år sedan. Rapporten togs fram av Sociala Missionen, Röda Korset och rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar till en konferens i Husby i november 2013. Så här skrev vi i rapporten: ”Efter att modern i Sverige ansökt om uppehållstillstånd för sin då 11-årige son intervjuades pojken på ambassaden i Khartoum. Vid ansökan lämnade modern in sitt främlingspass, id-kort, födelsebevis och hemlandspass för sonen, intyg om faderns död samt intyg om ensam vårdnad och personbevis. Migrationsverket avvisade pojkens ansökan i mars 2012 med hänvisning till att modern inte styrkt sin identitet och därmed inte kunde styrka att hon var pojkens vårdnadshavare. Mor och son hade varit åtskilda länge och det antogs att annan person tagit över rollen som pojkens ställföreträdare. Ärendet överklagades och migrationsdomstolen menade att modern hade gjort troligt att hon var vårdnadshavare för sonen. Migrationsdomstolen återförvisade dock målet till Migrationsverket för att de skulle göra en dna-analys. Dna-analysen visade att modern med 99,999% sannolikhet hans mor.

Efter ett års handläggningstid avvisade Migrationsverket återigen ärendet. Eftersom pojken styrkt sin identitet när han gett in ett hemlandspass så kan han inte omfattas av bevislättnaden. Det betyder att hans mor måste styrka sin rätt att företräda honom. Den dna-analys som getts in och de muntliga ppgifterna är inte tillräckliga för att styrka moderns rätt att företräda sonen. Ärendet överklagades till migrationsdomstolen som återigen återförvisade målet till Migrationsverket för att pröva det i sak. Migrationsdomstolen skriver i domen att den tidigare har bedömt att det är sannolikt att modern är barnets ställföreträdare. Verket borde ha rättat sig efter överinstansens beslut när ny bevisning för motsatsen saknas.

Migrationsverket fattade efter återförvisningen ett nytt beslut. Pojken beviljades uppehållstillstånd på anknytning till sin mor. I beslutet skriver nu Migrationsverket att den bevisning som getts in visar att pojkens mamma har rätt att företräda honom. Den bevisning som getts in gällande uppgifterna om pojkens pappas försvinnande och död är samstämmiga. Det saknas därför skäl att kräva ett medgivande från fadern.”


Kategorier

%d bloggare gillar detta: