Skrivet av: L | 13 december, 2013

Förslag till lagändringar

Billström
Migrationsminister Tobias Billström, Foto: Regeringskansliet

Migrationsminister Tobias Billström presenterar idag tillsammans med Miljöpartiet ett förslag till vissa ändringar i den lagstiftning som berör frågor om familjeåterförening.

Förslaget som kan komma att träda i kraft 1 juli 2014 rör bl.a. föräldrar som i Sverige sammanbor med barn bosatta i Sverige som de har vårdnaden om. Denna grupp föreslår man skall i vissa fall undantas från kravet om att uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats före inresan i landet.

Nytt är också förslaget om att vid bedömningen av verkställighetshinder ska konsekvenserna av en separation mellan dessa föräldrar och barn särskilt beaktas. Förslagen avser att säkerställa principen om barnets bästa och motverka familjeseparationer.

Pressmeddelande.

Det är positivt att man nu från lagstiftarens sida lägger större vikt vid barnets bästa och vid att försöka undvika familjeseparation när det gäller utformningen av regelverket.

Men – förslaget gäller inte alla utländska barnfamiljer som vill få leva tillsammans i Sverige. Om jag förstår det rätt så gäller detta lagförslag inte den grupp utländska föräldrar som får avslag på sina ansökningar om tillstånd pga anknytning till den andra föräldern och barn som är bosatta här därför att de inte sammanlevt nog lång tid utanför Sverige.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: