Skrivet av: L | 8 augusti, 2013

Från Migrationsverkets prognos 29 juli 2013 angående Somalia

illegal-immigrants-somalis-
Migrationsverket ska enligt regleringsbrevet lämna en prognos avseende verksamhet och ekonomi till regeringen vid fem tillfällen under 2013. Informationen här nedan är hämtad från årets fjärde prognos. Årets sista prognos lämnas den 24 oktober.

Somaliska anknytningsärenden

Migrationsverket bedömer antalet inkomna somaliska anknytningsärenden till 8 600 för år 2013. För
2014 sker en nedgång till 3 500 inkomna ärenden.

Det stora antal ansökningar som kom in till utlandsmyndigheterna efter ID-domen i början av 2012
har nu inkommit till Migrationsverket för utredning och beslut. Prognosen över antalet nya somaliska asylsökande som får uppehållstillstånd har sänkts, vilket leder till att prognosen för nya anknytningsansökningar också sänks.

De utlandsmyndigheter som tar emot flest anknytningsansökningar beräknas inom kort att återgå ett normalläge. Ambassaden i Addis Abeba, som tar emot flest somaliska anknytningsärenden, bedömer att de i slutet av sommaren kommer att ha en arbetande balans, vilket innebär mindre än fyra månaders väntetid för utredning. För Migrationsverket medför det att antalet inkomna ärenden kommer att gå ned under andra halvåret 2013.

Somaliska asylärenden

Utvecklingen av antalet nya asylsökande somalier under det första halvåret har kännetecknats av fortsatt stabilisering med vissa tendenser till avmattning av trenden.46 Den förvisso mycket bräckliga situationen i Somalia har inte förvärrats under innevarande år och den nya praxisen för somalier, som
speglar det förändrade säkerhetsläget och tillämpas sedan november 2012, har lett till att färre asylsökande somalier fått asyl i Sverige.

Den relativa stabiliteten i Mogadishu och i de södra delarna av landet har också lett till att flera andra europeiska länder har ändrat sina bedömningar avseende säkerhetssituationen i landet. Nederländerna, Danmark och Norge anser att säkerhetssituationen i Mogadishu har förbättrats till en
sådan grad att länderna överväger att börja återsända somalier som fått avslag på sina asylansökningar i respektive länder.

Verket har i tidigare prognoser lyft att möjligheterna till familjeåterförening för somaliska asylsökanden varit en starkt bidragande faktor till utvecklingen av trenden. Att möjligheterna till familjeåterförening varit begränsade till de familjemedlemmar där man kan uppvisa släktband via DNA, har dock haft en avtagande effekt på både familjeåterförenings- och asylsökandetrenden.

Utöver de somalier som lämnar landet eller regionen och söker sig till Sverige har andelen somaliska Dublinfall varit av betydelse under det senaste året.

Det statistiska utfallet det första halvåret i år visar att majoriteten av somaliska Dublinfall är kopplade till södra Europa. Denna företeelse kan kopplas till den övergripande trenden i avsnittet 2.1 som belyser krisen i södra Europa med fortsatt hög arbetslöshet.

Ett ökat antal båtflyktingar under juni från libyska kusten är också en indikator på att fler grupper från Afrikas horn försöker ta sig till Europa, se avsnitt nedan om Eritrea.
Verket har i tidigare prognoser lyft att möjligheterna till familjeåterförening för somaliska asylsökanden varit en starkt bidragande faktor till utvecklingen av trenden. Att möjligheterna till familjeåterförening varit begränsade till de familjemedlemmar där man kan uppvisa släktband via DNA, har dock haft en avtagande effekt på både familjeåterförenings- och asylsökandetrenden.


Sammantagen bedömning

Verket bedömer att den stabila trenden vad gäller antalet nya asylsökande somalier förväntas bestå under innevarande år. Den nya praxisen både i Sverige och i andra medlemsländer kan leda till att trenden avmattas ytterligare under 2014. Däremot är omfattningen av fortsatta sekundära förflyttningar från södra Europa fortfarande en osäkerhetsfaktor som kan komma påverka
utvecklingen under 2014.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: